skip to Main Content

1. Responsable del tractament

Responsable del tractament: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (en endavant i2CAT).

Dades de contacte: Barcelona, Carrer del Gran Capità nº2, 2ºn, Oficina 203.
CIF: G-63262570.
Telèfon: 93 553 25 10.
Contacte del delegat de protecció de dades: rgpd@i2cat.net

Base per al tractament:

  • Consentiment del titular de les dades per gestionar l’enviament d’informació dels actes, activitats i informacions d’i2CAT, l’elaboració de perfils i l’enviament d’enquestes relacionades amb l’àmbit d’actuació d’i2CAT.
  • Necessitat d’executar un contracte per la gestió d’inscripcions sessions, jornades o activitats de formació i l’enviament del butlletí i altres comunicacions o publicacions d’i2CAT.

i2CAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa , per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, en funció de les funcionalitats del lloc web amb les que vostè hagi interactuat i facilitat les seves dades personals:

  1. Gestionar l’enviament d’informació dels actes, activitats i informacions d’i2CAT, per mitjans electrònics o correu convencional.
  2. Gestionar l’enviament d’informació i les inscripcions a sessions, jornades o activitats de formació.
  3. Gestionar l’enviament del butlletí i altres comunicacions o publicacions d’i2CAT als que estigui subscrit.
  4. Gestionar l’elaboració de perfils , tant per part d’i2CAT com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la investigació i la innovació, entre d’altres temes. No tractarem les seves dades personals amb una altra finalitat que les aquí descrites excepte
    per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada
Les dades corresponents als apartats a) i d) anteriors es conservaran durant el termini fins que el titular manifesti la seva voluntat de cancel·lar-les.
Les dades corresponents a l’apartat b) anterior es conservaran durant el temps necessari als efectes de realització de l’activitat.

Les dades corresponents a l’apartat c) anterior es conservaran mentre no es cancel·li la subscripció.

4. Legitimació del tractament
La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si s’escau, la derivada de la prestació d’un servei.

5. Lloc on es guarda la informació
La informació proporcionada es guarda en els servidors d’i2CAT o de proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

6. Cessió i transferència
Les dades facilitades es poden cedir a organismes i empreses del sector públic de la Generalitat i empreses encarregades del tractament de dades (com a proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.), inclòs empreses de la UE.

També poden produir-se transferències internacionals fora de la UE d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent:

  • a països o empreses que tenen el reconeixement de la Comissió Europea de proporcionar un nivell adequat de protecció; o
  • a països que no ofereixen una protecció adequada, però les transferències es regeixen per les clàusules contractuals normalitzades de la Comissió Europea.

7. Drets de les persones interessades
Pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant d’i2CAT presentant un escrit a l’adreça postal de la capçalera o enviant un missatge electrònic a rgpd@i2cat.net i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8. Drets
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el seu tractament.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.
L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades.

9. Seguretat
i2CAT, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, l’informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seva seguretat, tal com exigeix ​​la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Canvis en la present política de privacitat
i2CAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.